Privacybeschermingsverklaring en toestemming voor gebruik van gegevens bij www.rallybanden.com, www.offroadbanden.com en www.rtsholland.com

 

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij respecteren uw privé- en persoonlijkheidssfeer. De bescherming en het wetconforme registreren, verwerken en gebruiken van uw persoons gerelateerde gegevens is daarom voor ons een belangrijke zaak. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van uw persoons gerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en zouden u hier willen informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.

Met de toestemming tot de navolgende privacybeschermingsverklaring geeft u tegenover RTS Holland, Zuidwending 157, 9644XD Veendam (hieronder: RTS Holland) toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoons gerelateerde gegevens met inachtneming van de privacybeschermings-wetgeving en de navolgende bepalingen.

1. Verantwoordelijke instantie

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoons gerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming is RTS Holland. 

Voor zover u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uw gegevens door RTS Holland volgens de richtlijnen van deze privacybeschermingsbepalingen in zijn geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaar per e-mail of per brief opsturen naar de volgende contactgegevens: 

RTS Holland 
Zuidwending 157 
9644XD Veendam 
E-mail: info@rtsholland.com 

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoons gerelateerde gegevens

2.1 Persoons gerelateerde gegevens
Persoons gerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens die u ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld bij het bezoek aan onze webshop vastleggen en die niet rechtstreeks met uw persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen er niet onder. Bijvoorbeeld zijn dit statistieken ten aanzien van de vraag welke pagina´s van onze shop bijzonder populair zijn of hoeveel gebruikers bepaalde pagina´s van de Rallybanden-shop bezoeken.

2.2 Klantenaccount 
Wij maken voor iedere klant die zich laat registreren een door middel van een paswoord beveiligde directe toegang aan tot zijn bij ons beveiligde bestandsgegevens (klantenaccount). Hier kunt u gegevens over uw afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken en uw adresgegevens, bankrelatie en de nieuwsbrief beheren. U verplicht zich om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden toegankelijk te maken. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor paswoorden die oneigenlijk gebruikt worden, tenzij wij voor het misbruik verantwoordelijk zijn.

2.3 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoons gerelateerde gegevens 
Privacybescherming is voor ons van groot belang. Daarom houden wij ons bij de registratie, verwerking en het gebruik van uw persoons gerelateerde gegevens streng aan de wettelijke bepalingen van de Nederlandse Wet op de Privacybescherming en van de Telemediawet. Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van uw koop, met inbegrip van eventuele latere vrijwaringen, voor onze servicediensten, de technische administratie evenals eigen marketingdoeleinden. Uw persoons gerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven of anderszins doorgegeven, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening vereist is of indien u vooraf uw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestelling afwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de hier door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- en orderafwikkeling. De op die manier doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen. Een naderszins gebruik van de informatie is niet geoorloofd en vindt ook bij geen van de voor ons werkende dienstverleners plaats.

Voor uw bestelling hebben wij uw concrete naams-, adres- en betalingsgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst van de bestelling kunnen bevestigen en met u kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien voor uw identificatie (klantenlogin). Verder ontvangt u via uw e-mailadres uw bestel- en verzendbevestiging. 

Het schrappen van uw persoons gerelateerde gegevens vindt, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaringsverplichtingen en wanneer u het recht hebt doen gelden dat deze worden gewist, plaats, wanneer de gegevens om het met het opslaan nagestreefde doel te bereiken niet meer nodig zijn of wanneer het opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet toegestaan is.

2.4 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden 
Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij RTS Holland, gebruiken wij uw gegevens ook om met u ten aanzien van uw bestellingen, bepaalde producten of marketingacties te communiceren en u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren. 

Tegen het gebruik van uw persoons gerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende.

2.4.1 Nieuwsbrief 
Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde Single Opt-In- procedure, d.w.z., dat wij u pas dan een nieuwsbrief per e-mail toezenden, wanneer u ons vooraf uitdrukkelijk hebt bevestigd dat wij de nieuwsbrief-service dienen te activeren. 

Voor zover u geen nieuwsbrief of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.4.2 Productaanbevelingen per e-mail 
Als klant van RTS Holland ontvangt u regelmatig productaanbevelingen van ons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit of u een nieuwsbrief hebt geabonneerd. Wij willen u op die manier informatie doen toekomen over producten uit ons aanbod die voor u op basis van uw laatste inkopen bij ons van belang kunnen zijn. Hierbij houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften. 

Voor zover u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteit geen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende.

2.4.3 Individuele reclame voor u 
Informatie die wij van uw ontvangen, helpt ons om uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en voor u klantvriendelijk en individueel in te richten. De door u toegezonden en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om op u en uw belangen afgestemde reclame te realiseren. Wij gebruiken hiervoor beschikbare informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over computers en verbinding met het internet, besturingssysteem en platform, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijdstip van het bezoek aan de homepage, producten die u hebt bekeken. 

Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm. Door de analyse en evaluatie van deze informatie zijn wij in staat om onze websites en ons internetaanbod te verbeteren evenals u daardoor individuele reclame toe te zenden. Dat wil zeggen die u producten aanbeveelt die u ook daadwerkelijk zouden kunnen interesseren. Ons doel is het om onze reclame voor u nuttiger en interessanter te maken. Daarom helpt de evaluatie en analyse van de door u verzamelde onder pseudoniem aangegeven gegevens om u niet ongebreideld reclame toe te laten zenden. Integendeel, wij sturen u reclame zoals bijvoorbeeld de nieuwsbrief, productaanbevelingen, per e-mail of per briefreclame, die passen bij uw interessegebieden. In zoverre wordt bijvoorbeeld ook vergeleken, welke van onze reclamemails u opent om te voorkomen dat er aan u onnodige e-mails worden verstuurd.

Akkoordverklaring

Ik ga ermee akkoord dat RTS Holland de door mij meegedeelde gegevens en andere bij mijn klantenaccount opgeslagen informatie evenals gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij gepersonaliseerde reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten te presenteren.

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u daar te allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar tegen aantekenen. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende.

2.4.4 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek 
Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindt u evt. in onze deelnamevoorwaarden bij het betreffende kansspel. 

Wij gebruiken uw gegevens daarnaast voor marktonderzoek en opiniepeiling. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend geanonimiseerd voor statistische doeleinden en alleen voor RTS Holland. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet doorgegeven aan derden of gepubliceerd. Wij slaan de antwoorden uit onze enquêtes niet samen met uw e-mailadres of andere persoons gerelateerde gegevens op. 

Ik ga ermee akkoord dat RTS Holland mijn persoons gerelateerde gegevens t.b.v. marktonderzoek en opiniepeiling voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt. 

Tegen de gegevensverwerking voor marktonderzoek en opiniepeiling kunt u ten allen tijde in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder nummer 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail of brief) is hiervoor voldoende.

 

3. Cookies 
Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookies mogelijk zijn.

Wat zijn cookies? 
Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes, die op uw gegevensmedium worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens voor het uitwisselen met ons systeem via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men 2 verschillende soorten cookies, zogenaamde sessie-cookies, die worden gewist zodra u de browser sluit, en tijdelijke/permanente cookies, die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw gegevensmedium worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en onze aanbiedingen voor u dienovereenkomstig op te zetten en vergemakkelijkt u het gebruik, doordat er bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens zo worden opgeslagen dat u ze niet permanent hoeft te herhalen.

Welke cookies gebruikt RTS Holland
De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browser-sessie automatisch weer van uw harddisk gewist (daarom ook de naam sessie-cookies). Sessie-cookies zijn bijvoorbeeld nodig om u de winkelwagenfunctie op meerdere pagina´s aan te bieden. Bovendien gebruiken wij ook cookies die op de harddisk bij u blijven. Bij een later bezoek wordt dan automatisch vastgesteld dat u reeds eerder bij ons op bezoek was en aan welke vermeldingen en instellingen u de voorkeur geeft. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 1 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Met name deze cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw belangen afgestemde informatie op de site getoond krijgt. Het uitsluitende doel van deze cookies is erin gelegen ons aanbod zo optimaal mogelijk aan te passen aan uw wensen als klant en u het surfen bij ons zo comfortabel mogelijk aan te maken.

Welke gegevens zijn er in de cookies opgeslagen? 
In de door RTS Holland gebruikte cookies worden geen persoons gerelateerde gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn daardoor niet aan een bepaalde persoon en zodoende ook niet aan u toe te wijzen. Bij het activeren van de cookie wordt hieraan een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van uw persoons gerelateerde gegevens aan dit identificatienummer is op geen enkel moment mogelijk. Uw naam, uw IP-adres of vergelijkbare gegevens die een toewijzing van de cookie aan u mogelijk zouden maken, worden op geen enkel moment gerealiseerd. Op basis van de cookietechnologie ontvangen wij uitsluitend geanonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over het feit welke pagina´s van onze shop er worden bezocht, welke producten werden bekeken enz.

Wat is onsite targeting? 
Op de RTS Holland -websites worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een anonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Uw gegevens worden op geen enkel moment met de bij ons opgeslagen persoons gerelateerde gegevens in verband gebracht. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online-aanbod voor u zo attractief mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Zijn er ook cookies van derde aanbieders (zog. third-party-cookies)? 
RTS Holland bedient zich van een aantal reclamepartners, die helpen om het internetaanbod en de RTS Holland-websites voor u interessanter te maken. Daarom worden er bij een bezoek aan de RTS Holland-website ook cookies van partnerbedrijven op uw harddisk opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies, die automatisch na de vastgelegde tijd worden gewist. Deze tijdelijke of ook permanente cookies (levensduur 14 maand tot 10 jaar) worden op uw harddisk opgeslagen en worden na de vastgelegde tijd automatisch gewist. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoons gerelateerde gegevens. Er worden alleen onder een user-ID pseudoniem gegevens geregistreerd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over de vraag welke producten u hebt bekeken, of er iets werd gekocht, naar welke producten er werd gezocht etc. Hierbij registreren enkele van onze reclamepartners ook buiten de websites om informatie over de vraag welke sites u daarvoor heb bezocht of in welke producten u bijvoorbeeld geïnteresseerd was om u zo de reclame te kunnen tonen, die het best past bij uw belangstelling. Deze pseudonieme gegevens worden op geen enkel moment in verbinding gebracht met uw persoons gerelateerde gegevens. Ze hebben uitsluitend het doel om het onze reclamepartners mogelijk te maken om u aan te spreken met reclame die ook daadwerkelijk uw belangstelling kan wegdragen.

Re-targeting 
Onze website gebruikt hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoons gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met uw persoons gerelateerde gegevens. 

Ik ga ermee akkoord dat er zogenaamde cookies kunnen worden toegepast en hiermee gebruiksgegevens van mij kunnen worden geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoeken aan de website weer kunnen worden opgeroepen. Deze toestemming kan ik te allen tijde met geldigheid voor de toekomst herroepen, doordat ik in mijn browserinstellingen het aannemen van cookies weiger.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen het opslaan van cookies? 
In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Wanneer u alleen de RTS Holland-cookies, maar niet de cookies van onze dienstverleners en partners wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser "Cookies van derde aanbieders blokkeren" kiezen. Over het algemeen wordt u in de menubalk van uw webbrowser via de helpfunctie getoond, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij adviseren u om bij gemeenschappelijk gebruikte computers die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash-cookies accepteren, zich na het beëindigen altijd volledig af te melden.

5. Log-bestanden 
Bij iedere toegang tot de sites van RTS Holland worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De hierbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de RTS Holland-websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. 

De IP-adressen van de gebruikers worden na afsluiting van het gebruik gewist of anoniem gemaakt. Bij een anonimiseren worden de IP-adressen zo gewijzigd dat de afzonderlijke gegevens met betrekking tot persoonlijke of zakelijke relaties niet meer of slechts met zeer veel moeite wat betreft tijd, kosten en arbeidskracht aan een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen. Deze logfile-datarecords evalueren wij in geanonimiseerde vorm om ons aanbod en de RTS Holland-shops verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Op die manier kan bijvoorbeeld worden achterhaald, op welke tijden het gebruik van de RTS Holland-shops bijzonder populair is en er kan dan een dienovereenkomstig datavolume ter beschikking worden gesteld om het u mogelijk te maken zo snel mogelijk in te kopen. Daarnaast kunnen wij ook door een analyse van de protocolbestanden eventuele fouten in de RTS Holland-shops sneller onderkennen en verhelpen.

4. Web analyse 
Om ons aanbod permanent te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics. 

4.1 Google Analytics 
Google Analytics is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruikmaking van ons internetaanbod door hen mogelijk maakt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op onze websites Google Analytics met de code "gat._anonymizelp();" werd uitgebreid om een geanonymiseerde registratie van IP-adressen (zog. IP-maskering) te garanderen. Uw IP-adres wordt wordt daarom op ons verzoek door Google alleen in afgekorte vorm geregistreerd, hetgeen een anonymisering garandeert en geen herleiding tot uw identiteit toelaat. In geval van activering van de IP-anonymisiwering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de Europese Economische Regio vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik gepaard gaande dienstverleningen aan ons te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens. 

Door het gebruik van deze websites verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over uw verkregen gegevens door google en de hiervoor beschreven manier van gegevensverwerking evenals het aangegeven doel. 
U kunt het opslaan van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze websites in volle omvang kunt benutten.
Nadere informatie over Google Analytics en privacybescherming vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Doubleclick by Google 
Doubleclick by Google is een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u voor u relevante advertenties te tonen. Hierbij wordt aan uw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoons gerelateerde informatie. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt het Google en haar partner-websites alleen mogelijk om advertenties in te lassen op basis van voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google doorgegeven naar een server in de VS en daar opgeslagen. Google houdt rekening met de privacybeschermingsbepalingen van het "US-Safe-Harbor"-verdrag en is bij het "Safe Harbor"-programma van het US-ministerie van handel geregistreerd. Een overdracht van deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen geval zal google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens. 

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u geregistreerde gegevens door Google op de hiervoor beschreven manier en voor de hiervoor aangegeven doeleinden. U kunt het installeren van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.

6. Social plugins 
Onze internetpresentatie maakt gebruikt van Social Plug-ins (“Plug-ins”) van diverse sociale netwerken. Met behulp van deze plug-ins kunt u bijvoorbeeld inhouden delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd en zenden daarom geen gegevens. Door een klik op de button "Social Media activeren" kunt u alle plug-ins activeren (zgn. 2-klik-oplossing). 

Wanneer deze plug-ins geactiveerd zijn, bouwt uw browser met de servers van het betreffende sociale netwerk een rechtstreekse verbinding op, zodra u een website van onze internetpresentatie oproept. De inhoud van de plug-in wordt door het sociale netwerk direct doorgegeven aan uw browser en door deze in de website geïntegreerd. De plug-ins kunnen vanzelfsprekend met een klik weer worden gedeactiveerd. 

Door het integreren van de plug-in krijgt het sociale netwerk de informatie dat u de betreffende site van onze internetpresentatie hebt opgeroepen. bent u bij het sociale netwerk ingelogd, dan kan dit het bezoek koppelen aan uw account. Wanneer u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld op de Facebook "Like"-button drukt of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk doorgegeven en daar opgeslagen. 

Doel en omvang van de gegevensregistratie en de verder verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals de hierop betrekking hebbende rechten en instelmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de betreffende privacybeschermingsinstructies van de betreffende netwerken resp. websites. De links hierbij vindt u verderop. 

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via onze internetpresentatie gegevens over u verzamelen, moet u zich voor uw bezoek aan onze internetpresentatie bij deze netwerken uitloggen. 

Ook wanneer u bij de sociale netwerken niet bent aangemeld, kunnen er vanaf websites met actieve social plug-ins gegevens naar de netwerken worden gezonden. Door een actieve plug-in wordt er bij iedere oproep van de website een cookie met een code geplaatst. Omdat uw browser deze cookie bij iedere verbinding met een netwerk -server ongevraagd meestuurt, zou het netwerk daarmee in principe een profiel kunnen aanmaken, van welke websites de bij de code horende gebruiker heeft opgeroepen. En het zou dan ook zonder meer mogelijk kunnen zijn dat deze code later – bijvoorbeeld bij het latere aanmelden bij het sociale netwerk– ook weer aan een persoon wordt toegewezen. 

Op onze websites gebruiken wij de volgende plug-ins: 

Voor RTS Holland: Facebook, Google+, Twitter, YouTube, Instagram en Pinterest 

Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via actieve plug-ins gegevens over u verzamelen, dan kunt u ofwel de social plug-ins gewoon met een klik op onze websites deactiveren of in uw browser-instellingen de functie "Cookies van derden blokkeren" kiezen (FirefoxChromeInternet ExplorerSafari). Vervolgens stuurt de browser bij ingebedde inhouden van andere aanbieders geen cookies naar de server. Met deze instelling functioneren echter behalve de plug-ins eventueel ook andere functies die op meerdere sites betrekking hebben niet meer.

6.1 Facebook
Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Facebook vindt u hier:Privacybeschermingsinstructies van Facebook.

6.2 Google+
Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Google+, dat door Google wordt geëxploiteerd. De link naar de privacybeschermingsverklaring van Google vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Google.

6.3 Twitter
Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Twitter dat wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Twitter vindt u hier:Privacybeschermingsinstructies van Twitter.

6.4 Pinterest
Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Pinterest dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA („Pinterest“). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Pinterest vindt u hier:Privacybeschermingsinstructies van Pinterest.

6.5 Youtube
Wij gebruiken plug-ins van de website Youtube,die door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States wordt geëxploiteerd („Youtube”). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Youtube vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Youtube.

6.6 Instagram
Wij gebruiken plug-ins van het sociale netwerk Instagram dat wordt geëxploiteerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). De link naar de privacybeschermingsverklaring van Instagram vindt u hier: Privacaybeschermingsinstructies van Instagram.

7. Social Sign In
Wij bieden u de mogelijkheid aan om zich direct met uw bestaande profiel bij een sociaal netwerk van uitgelezen aanbieders bij ons te laten registreren

7.1 Sign In met Facebook
Wij gebruiken de functie „Facebook Connect“, die aan Facebook wordt aangeboden. 

Voor zover u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst verder geleid naar Facebook, daar wordt u verzocht om u aan te melden met uw usernaam en wachtwoord. Wij komen uw aanmeldingsgegevens vanzelfsprekend niet te weten. Als u reeds bij Facebook bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen. 

Vervolgens deelt Facebook u mee welke gegevens er aan ons worden doorgegeven (openbaar profiel, vriendenlijst, e-mailadres en actuele woonplaats). U bevestigt dit met de button „OK“. Met de doorgegeven gegevens maken wij uw klantenaccount aan, waarbij de vriendenlijst vanzelfsprekend niet door ons wordt opgeslagen. Een verder gaand blijvende koppeling tussen uw klantenaccount bij Facebook vindt niet plaats. 

Doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door facebook evenals uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacybeschermingsinstructies van Facebook.

7.2 Sign In met Google
Wij gebruiken ook de functie „Google+ Sign In“ die door Google wordt aangeboden. 

Voor zover u deze functie wilt gebruiken, wordt u eerst verder geleid naar Google. daar wordt u verzocht om u aan te melden met uw usernaam en wachtwoord. Wij komen uw aanmeldingsgegevens vanzelfsprekend niet te weten. Als u reeds bij Google bent aangemeld, wordt deze stap overgeslagen. 

In aansluiting deelt Google u mee welke gegevens er aan ons worden doorgegeven (E-mailadres, leeftijdsgroep, taal, algemene informatie over uw profiel en lijst met contacten in uw kringen). U bevestigt dit met de button „Accepteren“. daarnaast kunt u aangeven of en met welke kringen u uw aanmelding bij ons wenst te delen. Met de doorgegeven gegevens maken wij uw klantenaccount aan, waarbij uw lijst met contacten in uw kringen vanzelfsprekend niet door ons wordt opgeslagen. Een blijvende koppeling tussen uw klantenaccount en uw account bij Google vindt niet plaats. 

Doel en omvang van de dataregistratie en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google evenals uw hierop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacybeschermingsinstructies van Google.

8. Veilige gegevensoverdracht
Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldt voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij bedienen ons hierbij van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Weliswaar kan niemand een absolute bescherming garanderen. Wij beveiligen onze website en andere systemen echter door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

9. Informatierechten van de betrokkene
Volgens de Nederlandse Wet op de Privacybescherming hebben onze klanten o.a. een recht op gratis informatie over hun opgeslagen gegevens evenals evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van gegevens. 

De beveiliging van uw gegevens nemen wij zeer serieus. Om er zeker van te zijn dat persoons gerelateerde gegevens niet aan derden worden doorgegeven, dient u uw aanvraag a.u.b. per e-mail of per post met duidelijke identificatie van uw persoon te richten tot: 

RTS Holland
Zuidwending 157
9644XD Veendam
E-mail: info@rtsholland.com 
Datum: 16-10-2016

© 2011 - 2021 offroadbanden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel